สมาชิกสภา อบต.


นายสมาน  แพงพันตอง

ประธานสภาฯ

นางคำพันธ์  เพชรสีขาว

รองประธานฯ

          

นายขาล  แว่นจันลา                   นายด้วง  แก่นพรม

ส.อบต.หมู่ 3                            ส.อบต.หมู่ 3

          

    นายทองคำ  พันพยัคฆ์           นายสมาน  แพงพันตอง

 ส.อบต.หมู่ 4                         ส.อบต.หมู่ 4

                                        

          นายอุทัย  โคตรดี                นางคำพันธ์  เพชรสีขาว 

    ส.อบต.หมู่ 5                         ส.อบต.หมู่ 5

                           

นายบุญจันทร์  ทุมแสน                  นายสุข  มุลสีสุก  

           ส.อบต.หมู่ 6                           ส.อบต.หมู่ 6        

                  

    นายอิด  เท่าสิงห์                   นายสนธยา  เศรษฐี

       ส.อบต.หมู่ 7                           ส.อบต.หมู่ 7  

                   

    นางสาวชรินทร  ไนยะกูล           นายสมพงษ์  พันธุ์ภักดี

    ส.อบต.หมู่ 8                          ส.อบต.หมู่ 8

                    

     นายทองดาว  พระมะโส            นายบัวสุุวรรณ  นราวงษ์

   ส.อบต. หมู่  9                       ส.อบต. หมู่  9

                                                                         

             นายสมชาย  สงแซม            นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ประเมตฐ์

       ส.อบต.หมู่ 10                          ส.อบต.หมู่ 10

                       

          นายสุรสี  มาอาษา               นายวัชรากร  เพชรสีขาว

      ส.อบต.หมู่ 11                          ส.อบต.หมู่ 11

                     

           นายหนูเดช  มะโรง                นายสมหมาย  มูลศรีสุข

        ส.อบต.หมู่ 12                          ส.อบต.หมู่ 12

                                                      

            นายวิจิตร์  พานแสนชา                นายอุทัย  ชมสา  

               ส.อบต.หมู่ 14                         ส.อบต.หมู่ 14  

                     

                นางเพ็ญพรรณ  แฮดสีทา      นางสาวสรนันท์  รัตนชีวไพศาล

         ส.อบต.หมู่ 15                         ส.อบต.หมู่ 15

                          

             นายเสกสรร  โสภี                   นายศักดิ์ศรี   ภูนะยา

           ส.อบต.หมู่ 16                         ส.อบต.หมู่ 16