สำนักปลัด

 

 นางกาญจนา  ไชยคำมิ่ง

รองปลัด อบต.

 

 

  

นายณัฐนนท์  มั่งคั่ง

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

                                                                                                                    

นางสาวกาญจนา   สังสีแก้ว

นิติกร ขำนาญการ

 

 

 

นางจันทรา  พิทักษ์ผา

นักวิเคระห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

         

นายอรรถพล  เนื่องโคตะ

       นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ    

  

นางปทุม  มูลพานิช

            เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน          

                                     

                                                                   

                                       พันจ่าเอกไชโย  เมืองพิล                                     

    เจ้าพนักงานป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

  

 

 

นางสาวพัทธนันท์  ชัยชนะวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

นางทองสา  รอดสุโข

คนครัว

 

 

 

นางเกวรินทร์  ประจวบบุญ

คนงานทั่วไป

  

 

 

 

นายประดิษฐ์  กองแก้ว

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

นายวิชาญ  ผจวบบุญ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

นายเส็ง  ยิ่งยอด

นักการภารโรง