กองคลัง

นางศิริลักษณ์  พลวิเศษ

              ผู้อำนวยการกองคลัง              

                                                                                 

 

นางสาวสุมาลัย  มาอาสา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

 

นายปรีดา   บัวดง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 

   

 

 นางรัชนี  แก้วสุวรรณพันธ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 

 

นางสายพิณ  ภวภูตานนท์

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน