กองช่าง

 

 

 

 

นางกาญจนา  ไชยคำมิ่ง

รองปลัด อบต. รักษาการ

หัวหน้าส่วนโยธา

 

นายวิศิษฐ์  อิทธาคม

นายช่างโยธา ปฏิบัติกา

 

 

พ.จ.อ.ภัทรวุฒิ  อุตรพรม

นายช่างไฟฟ้า  ปฏิบัติงาน

 

 

 

นางสาวปัทมา   ดุลระรัมย์

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

 

 

 

นายมนตรี  มาอาษา

ผู้รับจ้าง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง