กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางหทัยรัตน์  ประสานทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

นางสุกิตตา  ผันผาย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

         

นางสุนทรา  ผจวบโชค 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

                  

   นางลัดดาภรณ์  เนื่องโคตะ  

  ครูผู้ดูแลเด็ก 

นายจิรวัฒน์  ระวิหังโส

                                 ครูผู้ดูแลเด็ก                                 

 

                       

นายสุมิตรา  โคตรสาร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

            

        นางสาวเบญจวรรณ  ระวิหังโส   

      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

 

                                                                         

  นางสาวพนิดา   อุพลเถียร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก