แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564 )

 ประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับที่ 3 อบต.ปะหลาน

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2