รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560  ถึง  เดือนมีนาคม  2561)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน)