รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560  ถึง  เดือนมีนาคม  2561)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน)