ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) (3)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) (2)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด

 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน (สขร.1)

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ