แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด

 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน (สขร.1)

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)