แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน (สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)