ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน พ.ศ. 2564