ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ

 ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 คู่มือและ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง