ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน 

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน พ.ศ. 2561 - 2563

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน