โครงการก่อสร้างรั้วเสาธงหน้าสำนักงาน อบต.ปะหลาน

 แบบ ปร.4 ก่อสร้างเสาธง

 แบบ ปร.5 ก่อสร้างเสาธง 

แบบแปลนก่อสร้างเสาธง