ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สักงาน (เครื่องปรับอากาศ)