ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 แบบ บก. 01 / ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นมค.ถ.75-004สายสามแยกบ้านโนนเมือง หมู่ 12ไปบ้านหนองห้าง หมู่ 3

 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสท้องถิ่น มค.ถ. 75-004 ทางายสามแยกบ้านโนนเมือง หมู่ 12ไปบ้านหนองห้าง หมู่ 3

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นมค.ถ.75-004สายสามแยกบ้านโนนเมือง หมู่ 12ไปบ้านหนองห้าง หมู่ 3