ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำแถลงงบประมาณประจำปี พงสง 2564

คำแถลงงบประมาณ รายรับ

คำแถลงงบประมาณ รายจ่าย

 บันทึกหลักการและเหตุผล

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย

***************************************************

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

แผนงานศาสนา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานงบกลาง